Základní informace

Myšlenka tohoto projektu vychází z reality měnícího se světa, ve kterém žijeme. Dynamický rozvoj lidského poznání, užívaných technologií, potřeb člověka ve svém důsledku vyžaduje schopnost a ochotu člověka vzdělávat se po celý svůj život.

Žák střední školy musí být ke studiu nejen vhodně motivován "vnějšími" faktory - moderní vybavení učeben, příjemné prostředí, ..., ale též osobností učitele, který se neuzavírá dalšímu poznání, reaguje na podněty a nové trendy z praxe a aktivně využívá maximum prostředků ke svému osobnímu, ale též profesnímu růstu.

Tento projekt se snaží alespoň zčásti obsáhnout základní aspekty vzdělávání na ose učitel - žák. Projekt vychází z předpokladu vztahu vzájemně se obohacujících osobností. Na jedné straně žák, který má možnost využívat nejen moderní informační a komunikační technologie, má radost z poznání, které je uplatňováno v praxi, ale též vnímá přínos kvalitního vzdělání. Na straně druhé učitel plně využívající a také přetvářející tyto prostředky.

Last modified: Thursday, 13 August 2015, 9:52 AM